This site is seriously under construction.

กิจกรรมที่ไร่
– ว่ายนํ้าในสระน้ำเกลือ
– บ่อทราย
– พายเรือเล็กๆ
– ให้อาหารปลา
– เก็บไข่ไก่
– ให้อาหารไก่
– เดินเล่นในสวน
– เก็บลูกหม่อน
– ลานตาข่ายเล่นปีนป่ายใต้ต้นไม้
– สวนพืชผสมผสาน
– สวนดอกกุหลาบ